Privacyverklaring

Privacy beleid Van den Berg mobility

Dit is de privacyverklaring van Van den Berg mobility (hierna te noemen “wij” of “ons”). Van den Berg mobility is gevestigd in Warten aan de Taanpole 2. Het KvK nummer is 56481195. Van den Berg mobility is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Rene van den Berg is de Functionaris voor gegevensbescherming (FG). De FG houdt toezicht op de gegevensverwerking, indien u vragen of klachten hebt kunt per post of per mail (info@vdberg-mobility.nl) contact opnemen met de FG.

In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens we van jou verwerken, hoe we de privacy waarborgen en welke rechten je hebt.

Wat is het algemene privacybeleid?

 • Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van onze website vdberg-autoimport.nl, van haar klanten en relaties.
 • Wij stellen de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens voorop en gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om.
 • Wij delen jouw gegevens alleen met partijen die wij inschakelen voor het leveren van onze diensten, en met partijen waarmee wij gegevens moeten delen op basis van wettelijke verplichting.

Wanneer verzamelen wij jouw gegevens, en hoe komen we hieraan?

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens omdat je:

 • Gebruik maakt of wil gaan maken van onze diensten.
 • Je gegevens invult en achterlaat via de gangbare kanalen, zoals e-mail, de website of per telefoon.
 • De website van ons hebt bezocht.
 • Een zakelijke relatie hebt met ons.
  Solliciteert bij ons.

De meeste gegevens die we van jou verzamelen lever je zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de specifieke dienstverlening. In bepaalde gevallen kunnen we de gegevens uit onze database halen, zodat jij niet steeds opnieuw je gegevens hoeft aan te leveren.

Voor welk doel verzamelen we jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Communicatie. We gebruiken je contactgegevens om contact met je op te kunnen nemen als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de afwikkeling van garantie. Verder om je te informeren over onze dienstverlening en om je op de hoogte te stellen van o.a. het verloop van het importproces.
 • Uitvoeren contract. Als je klant of leverancier bent van ons dan verwerken wij jouw gegevens voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.
 • Kredietwaardigheidscheck. In bepaalde gevallen toetsen wij de kredietwaardigheid van onze klanten, leveranciers of andere relaties. Dit laten wij doen door een extern bureau. Meestal worden alleen bedrijfsgegevens verwerkt in dit proces, maar het kan zijn dat er ook persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Sollicitatieprocedure. Zowel naar aanleiding van open sollicitaties als naar aanleiding van een vacature.
 • Wet- en regelgeving. We verwerken jouw persoonsgegevens indien we daartoe op grond van wet- en regelgeving toe verplicht zijn.
 • Marketing analyse en onderzoek. We gebruiken je contact gegevens om je uit te nodigen om mee te doen aan onderzoeken en enquêtes.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerkingen?

Wij verwerken jouw gegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst met jou, omdat wij een wettelijke verplichting hebben, jij daartoe toestemming hebt verleend of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben.

Als je ons toestemming hebt gegeven om voor bepaalde doelen jouw persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waarop je deze hebt verstrekt.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in?

Klantgegevens Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang je klant bent van ons. Als je de klantrelatie beëindigt, bewaren we maximaal een jaar jouw gegevens met uitzondering van die gegevens waarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor facturen.
Leverancier gegevens Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang we zaken doen of zolang jij onze contactpersoon bent voor de leverancier en zo lang als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet.
Gegevens van sollicitanten Jouw gegevens als sollicitant worden maximaal een maand na afronding van een sollicitatieprocedure bewaard, tenzij je toestemming hebt gegeven dat wij deze langer mogen bewaren. Dan worden jouw gegevens uiterlijk na 1 jaar verwijderd.

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Wij beveiligen jouw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Enkele van de maatregelen die wij treffen zijn:

 • We maken gebruik van een beveiligde website, onze software is geüpdatet en we maken gebruik van een firewall
 • Toegang tot elektronische systemen is beveiligd met een wachtwoord en als extern toegang wordt gegeven maken we gebruik van een Tweestapsverificatie.
 • Alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens.

Welke rechten heb je met betrekking jouw persoonsgegevens?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons. Ook heb je in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vdberg-mobility.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, dit zijn de twee of drie regels onderaan het voorblad van het paspoort of aan de achterkant van een ID-kaart), ID-nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij zullen beoordelen of we gehoor moeten en kunnen geven aan jouw verzoek. We reageren hier zo snel mogelijk op.

Indien je klachten hebt over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij jou dit zo snel mogelijk bij onze Functionaris voor de Gegevensbescherming te melden. Uiteraard hopen we hier samen uit te komen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wat als het privacybeleid van Van den Berg mobility wijzigt?
De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op vdberg-autoimport.nl. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2018.